Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

THIỀN – MEDITATION:

Thiền để giúp cho con người được yên tịnh, sức khỏe tăng trưởng, trí tuệ minh mẫn, tiêu trừ bệnh tật và còn mang nhiều lợi ích khác. Từ khi nhận được sự truyền trao từ Đức Ngài Pháp Chủ, Đức Thầy Từ Minh Đạt đã phổ biến pháp thiền Vô Vi Quy Nguyên trên khắp thế giới. Tính đến ngày nay (2008) trên thế giới có gần 2 triệu người hành thiền theo Vô Vi Quy Nguyên.

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 21

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 22

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 23

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 24

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 25

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 26

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 27

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 28

 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong