Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact


HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỨC THẦY TỪ MINH ĐẠT VỚI VÔ VI QUY NGUYÊN

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 32: Một buổi thọ ký các đệ tử mới vào Pháp tại Đại Hùng Linh Điện – 1999.

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 33: Một buổi lễ tại Đại Hùng Linh Điện – 2000.

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 34

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 35

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 36

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 37

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 38

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 39

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 40: Đạo Viện Vô Vi Quy Nguyên 2007

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 41

Back

 

 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong