Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

Album

Music
Artist
Composer
Bảo Yến
Dr. Châu Nhật Tân
Tuấn Ngọc
Thơ: Dr. Chầu Nhật Tân
Nhạc: Duy Quang
Duy Quang
Dr. Châu Nhật Tân
Thái Hiền
Dr. Châu Nhật Tân
Anh Dũng
Thơ: Dr. Châu Nhật Tân
Nhạc: Châu Nhật Tiến
Duy Quang
Dr. Châu Nhật Tân
Hợp ca
Dr. Châu Nhật Tân


Bảo Yến
Dr. Châu Nhật Tân
Mai Hậu
Dr. Châu Nhật Tân
Xuân Phú
Từ Minh Hành
Mai Hậu
Dr. Châu Nhật Tân
Xuân Phú
Dr. Châu Nhật Tân
Quang Minh
Dr. Châu Nhật Tân
Hợp ca
Dr. Châu Nhật Tân
     
     
     
Hợp ca
Nhạc và lời: Dr. Châu Nhật Tân
Bảo Yến
Nhạc: Châu Nhật Tiến,  Lời: Dr. Châu Nhật Tân
Khải Ca
Nhạc và lời: Dr. Châu Nhật Tân
Mai Hậu
Nhạc và lời: Dr. Châu Nhật Tân.
Hợp ca
Nhạc và lời: Dr. Châu Nhật Tân
Hạnh Nguyên.
Nhạc: Quốc Dũng,  Thơ: Dr. Châu Nhật Tân
Bảo Yến
Nhạc và lời: Châu Nhật Tân
     
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong