Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact


Chứng Minh Lịch Sử

 

• Tự  Điễn Bách Khoa Vô Vi Quy Nguyên Được Lưu Giữ Tại Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ

• Vô Vi Quy Nguyên và đất nước Hoa Kỳ 2007

• Bảng Vinh Danh của Hàn Lâm Viện Quốc Gia Hoa Kỳ. Vinh Danh Đức Thầy Từ Minh Đạt (tức Tiến Sĩ Châu Nhật Tân) là một trong những vị Thầy tôn kính nhất của quốc gia. Tháng 9 năm 2005

• Thư của Dân Biểu Maxine Water, Chủ Tịch Nghị Viện Đảng Dân Chủ gởi cho Đức Thầy Từ Minh Đạt (Châu Nhật Tân) ngày 10 tháng 7 năm 1990, trả lời việc vận động của Đức Thầy nhằm yêu cầu chính phủ thông qua các dự luật tăng ngân sách và duy trì việc cho người tỵ nạn thế giới và Việt Nam tiếp tục vào Hoa Kỳ.

• Thư của Học Khu Los Angeles cảm tạ Đức Thầy Từ Minh Đạt (Châu Nhật Tân) trong việc vận động chính phủ tăng ngân sách cho học khu ngày 20 tháng 11 năm 1989.

•  Thư giới thiệu Đức Thầy Từ Minh Đạt (Châu Nhật Tân) của cơ quan thiện nguyện World Relief ngày 25 tháng 1 năm 1986

• Thư chứng nhận của Đô Đốc Chung Tấn Cang, Tư Lệnh Hải Quân kiêm Tổng Trấn Saigon Gia Định (VNCH) viết về Đức Ngài ngày 17 tháng 8 năm 2004

• Thư của ông Võ Đức Tú, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh gởi cho Đức Ngài ngày 20 tháng 8 năm 1986

• Thư của Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Hoàng Phương, Chủ Nhiệm khoa Vật Lý trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội gởi cho Đức Ngài ngày 5 tháng 9 năm 1984

• Thư của ông Nguyễn Hộ, Chủ Tịch Ủy Ban Mặt Trận thành phố HCM gởi cho Đức Ngài ngày 1 tháng 6 năm 1984

• Thư chúc Tết năm Quí Hợi 1983 của ông Trường Chinh, Chủ Tịch Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, gởi cho Đức Ngài Pháp Chủ


 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong